TK102 - INSTRUKCJA OBS

ŁUGI ORAZ KOMENDY SMS

 

PIERWSZE URUCHOMIENIE

- Aktywuj kartę SIM w telefonie komórkowym przez wykonanie z niej jednego odebranego połączenia

- Zainstaluj w urządzeniu kartę SIM i naładowaną baterię. Karta nie może być zabezpieczona PIN-em

- Umieść lokalizator w miejscu z dobrym sygnałem GPS i GSM ( na zewnątrz budynku / mieszkania )

- W ciągu kilkunastu sekund lokalizator TK102 zaloguje się do sieci GSM i wyszuka aktywne satelity GPS.

 

Wyślij na numer karty SIM umieszczonej w urządzeniu SMS o treści : begin123456

Polecenie begin123456 ( gdzie 123456 jest domyślnym hasłem TK102 ) aktywuje urządzenie i skasuje

wszystkie poprzednie ustawienia ( polecenie stosowane do resetowania lokalizatora i ustawień fabrycznych ).

Jeżeli komenda została wysłana prawidłowo, lokalizator odpowie SMSem o treści : BEGIN ok!

 

Każda komenda SMS wysłana do TK102 skutkuje SMSem zwrotnym potwierdzającym prawidłową aktywację

funkcji lub odmowę wykonania polecenia. Prawidłowo wysłana komenda i akceptacja SMSa skutkuje zwrotną

wiadomością na końcu której znajduje się potwierdzenie w formie : ok! Jeżeli lokalizator nie zaakceptuje komendy otrzymamy SMSa zwrotnego na końcu którego będzie znajdowała się odmowa w formie : fail. Odmowa wykonania polecenia spowodowana jest najczęściej nie prawidłową składnią SMSa ( istnienie spacji / odstępów lub ich brak ), nie prawidłowym hasłem lub stosowanie instrukcji do urządzeń  o innych parametrach ( wersje lokalizatorów TK102-2, TK102B, TK102B-2 lub innych ).

 

Karta SIM zainstalowana w urządzeniu musi być aktywna (umożliwiająca odbieranie i nawiązywanie połączeń).

W przypadku kart PrePaid - musi posiadać środki umożliwiające przesyłanie SMSów.

 

AUTORYZACJA UPRAWNIONYCH NUMER

ÓW TELEFONÓW

Większość funkcji lokalizatora GPS TK102 dostępnych jest wyłącznie z uprawnionych numerów telefonów.

Definiowanie numeru uprawnionego odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : admin123456 0048XXXXXX

gdzie 123456 jest hasłem, 0048 jest kodem kierunkowym kraju, XXXXXX jest uprawnionym numerem telefonu

Między hasłem a numerem telefonu znajduje się spacja. Po wysłaniu prawidłowej komendy urządzenie powinno

opowiedzieć SMSem zwrotnym o treści ADMIN ok! Przykładowy SMS : admin123456 0048606123123

po kilkunastu sekundach odpowiedź : ADMIN ok! potwierdzający autoryzację uprawnionego numeru telefonu.

Uprawniony numer musi posiadać usługę prezentacji numeru ( nie ma możliwości zdefiniowania numeru zastrzeżonego ).

Proszę zwrócić uwagę na spację ( odstęp ) w podanej komendzie SMS.

Tracker TK102 : autoryzacja numeru telefonu ( komenda SMS )
Lokalizator GPS TK102 - konfiguracja i komendy SMS

 

LOKALIZACJA PO

ŁOŻENIA

Aktualna lokalizacja położenia dostarczana jest SMSem zwrotnym po wykonaniu połączenia z numerem karty SIM

zainstalowanej w lokalizatorze. Połączenie jest bezpłatne ( lokalizator odrzuca połączenie po kilku sygnałach ).

Ze względu na dwa tryby pracy urządzenia ( podsłuch lub lokalizacja ) należy pamiętać, że TK102 musi być

w aktywnym trybie lokalizacji położenia, aktywowanej jednorazowym SMSem o treści : tracker123456

( SMS zwrotny, potwierdzający aktywacje funkcji : TRACKER ok! ). TK102 może dostarczać SMSy w postaci tekstowej, zawierającej długość i szerokość geograficzną lub wygodny, bezpośredni link do Map Google.

Aktywacja postaci tekstowej odbywa się SMSem o treści : smstext123456 

Aktywacja informacji o lokalizacji w postaci linku do Map Google : smslink123456 

W każdym przypadku 123456 jest domyślnym hasłem urządzenia, które polecamy zmienić na własne.

 

MONITORING G

ŁOSOWY - PODSŁUCH DŹWIĘK

ÓW OTOCZENIA

Lokalizator GPS TK102 umożliwia dyskretny podsłuch dźwięków w otoczeniu urządzenia. Funkcje monitoringu dźwiękowego aktywuje się wysyłając SMSa o treści : monitor123456 ( gdzie 123456 jest aktualnym hasłem urządzenia).

Aktywacja monitoringu dźwiękowego powinna być potwierdzona SMSem zwrotnym o treści MONITOR ok!

Podczas monitoringu dźwięku funkcja lokalizacji nie jest aktywna. Ponowna aktywacja funkcji lokalizacji następuje po wysłaniu SMSa o treści tracker123456

 

ALARM PRZEKROCZENIA PR

ĘDKOŚCI

TK102 umożliwia powiadomienie o przekroczeniu zadanej prędkości pojazdu w którym znajduje się urządzenie.

Aktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : speed123456 XXX gdzie 123456 jest hasłem urządzenia, XXX jest wartością prędkości. Przykładowy SMS aktywujący alarm przekroczenia prędkości 96km/h: speed123456 095 

W przypadku przekroczenia prędkości otrzymamy SMSa z odpowiednim komunikatem ( np. speed95! Geo-info ).

W chwili aktywacji alarmu pojazd z lokalizatorem nie może poruszać się z prędkością powyżej 50km/h.

Dezaktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : nospeed123456

Lokalizator TK102 - instrukcja konfiguracji SMS
Traker GPS TK102 - jak kontrolować prędkość przez telefon ( SMS )

 

ZMIANA HAS

ŁA

Domyślne, fabryczne hasło lokalizatora TK102 ustawione jest na : 123456

Można je zmienić wysyłając SMSa o treści : password123456 XXXXXX gdzie 123456 jest aktualnym hasłem urządzenia, XXXXXX jest nowym hasłem. Hasło musi składać się wyłącznie z cyfr i mieć długość sześciu znaków.

 

ALARM PRZEKROCZENIA PR

ĘDKOŚCI

TK102 umożliwia powiadomienie o przekroczeniu zadanej prędkości pojazdu w którym znajduje się urządzenie.

Aktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : speed123456 XXX gdzie 123456 jest hasłem urządzenia, XXX jest wartością prędkości. Przykładowy SMS aktywujący alarm przekroczenia prędkości 96km/h : speed123456 095 W przypadku przekroczenia prędkości otrzymamy SMSa z odpowiednim komunikatem

( np. speed95! Geo-info ). W chwili aktywacji alarmu pojazd z lokalizatorem nie może poruszać się z prędkością powyżej 50km/h. Dezaktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : nospeed123456

 

ALARM ZMIANY PO

ŁOŻENIA

Funkcja umożliwiająca powiadomienie o zmianie położenia lokalizatora w promieniu większym niż 200 metrów.

Alarm można uaktywnić jeżeli urządzenie znajduje się w jednym miejscu ( nie porusza się ) od co najmniej 10 minut.

Aktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : 123456moveto

Dezaktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : 123456nomove

 

ALARM OPUSZCZENIA STREFY

Funkcja podobna do alarmu zmiany położenia, polegająca na kontroli opuszczenia wybranego obszaru.

Alarm można uaktywnić jeżeli urządzenie znajduje się w jednym miejscu ( nie porusza się ) od co najmniej 10 minut.

Aktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : stockade123456 aaa.aaa,bbb,bbb;ccc.ccc,ddd.ddd

gdzie : 123456 jest aktualnym hasłem lokalizatora, aaa.aaa,bbb.bbb - długością i szerokością geograficzną lewego

górnego narożnika definiowanej strefy, ccc.ccc,ddd.ddd - długością i szerokością geograficzną prawego dolnego

narożnika definiowanej strefy. Dezaktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : 123456nostockade

 

ZMIANA USTAWIENIA STREFY CZASOWEJ

Aktualny czas i datę lokalizator pobiera automatycznie z satelit. Użytkownik musi tylko wybrać strefę czasową

w której się znajduje. Zmiana strefy czasowej możliwa jest przez wysłanie SMSa o treści : time zone123456 1

gdzie: 123456 jest aktualnym hasłem lokalizatora TK102, 1 jest strefą czasową ( dla Polski domyślnie jest 1 ).

Proszę zwrócić uwagę na spację ( odstępy ) w podanej komendzie SMS.