LOKALIZATOR GPS TK102B - INSTRUKCJA

&

KOMENDY SMS

 

PIERWSZE URUCHOMIENIE

- Aktywuj kartę SIM w telefonie komórkowym przez wykonanie z niej jednego odebranego połączenia

- Zainstaluj w urządzeniu kartę SIM i naładowaną baterię. Karta nie może być zabezpieczona PIN-em

- Umieść lokalizator w miejscu z dobrym sygnałem GPS i GSM ( na zewnątrz budynku / mieszkania )

- W ciągu kilkunastu sekund lokalizator TK102B zaloguje się do sieci GSM i wyszuka aktywne satelity GPS.

 

Wyślij na numer karty SIM umieszczonej w urządzeniu SMS o treści : begin123456

Polecenie begin123456 ( gdzie 123456 jest domyślnym hasłem TK102B ) aktywuje urządzenie i skasuje

wszystkie poprzednie ustawienia ( polecenie stosowane do resetowania lokalizatora i ustawień fabrycznych ).

Jeżeli komenda została wysłana prawidłowo, lokalizator odpowie SMSem o treści : BEGIN ok!

 

Każda komenda SMS wysłana do TK102B skutkuje SMSem zwrotnym potwierdzającym prawidłową aktywację

funkcji lub odmowę wykonania polecenia. Prawidłowo wysłana komenda i akceptacja SMSa skutkuje zwrotną

wiadomością na końcu której znajduje się potwierdzenie w formie : ok! Jeżeli lokalizator nie zaakceptuje komendy otrzymamy SMSa zwrotnego na końcu którego będzie znajdowała się odmowa w formie : fail. Odmowa wykonania polecenia spowodowana jest najczęściej nie prawidłową składnią SMSa ( istnienie spacji / odstępów lub ich brak ), nie prawidłowym hasłem lub stosowanie błędnych komend ( np. instrukcji do innych urządzeń ).

 

Karta SIM zainstalowana w urządzeniu musi być aktywna (umożliwiająca odbieranie i nawiązywanie połączeń).

W przypadku kart PrePaid - musi posiadać środki umożliwiające przesyłanie SMSów.

 

AUTORYZACJA UPRAWNIONYCH NUMER

ÓW TELEFONÓW

Większość funkcji lokalizatora GPS TK102B dostępnych jest wyłącznie z uprawnionych numerów telefonów.

Definiowanie numeru uprawnionego odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : admin123456 0048XXXXXX

gdzie 123456 jest hasłem, 0048 jest kodem kierunkowym kraju, XXXXXX jest uprawnionym numerem telefonu

Między hasłem a numerem telefonu znajduje się spacja. Po wysłaniu prawidłowej komendy urządzenie powinno

opowiedzieć SMSem zwrotnym o treści ADMIN ok! Przykładowy SMS : admin123456 0048606123123

po kilkunastu sekundach odpowiedź : ADMIN ok! potwierdzający autoryzację uprawnionego numeru telefonu.

Uprawniony numer musi posiadać usługę prezentacji numeru ( nie ma możliwości zdefiniowania numeru zastrzeżonego ).

Proszę zwrócić uwagę na spację ( odstęp ) w podanej komendzie SMS.

 

Alternatywnym sposobem autoryzacji uprawnionych numerów telefonów jest 10-krotne nawiązanie połączenia

wykonane z autoryzowanego numeru na numer lokalizatora. Czyli po prostu dzwonimy 10 razy na numer karty umieszczonej w lokalizatorze TK102B.

 

Pamięć tracker-a GPS TK102B umożliwia zapis maksymalnie 5 autoryzowanych numerów telefonów.

Usunięcie autoryzowanego numeru odbywa się przez wysłanie SMSa : noadmin123456 0048XXXXXX

gdzie 0048XXXXXX jest autoryzowanym numerem telefonu, który chcemy usunąć z pamięci urządzenia.

Tracker GPS TK102B - instrukcja i komendy SMS
Komendy SMS dla lokalizatora GPS TK102B

 

LOKALIZACJA PO

ŁOŻENIA

Aktualna lokalizacja położenia dostarczana jest SMSem zwrotnym po wykonaniu połączenia z numerem karty SIM

zainstalowanej w lokalizatorze. Połączenie jest bezpłatne ( lokalizator odrzuca połączenie po kilku sygnałach ).

Ze względu na dwa tryby pracy urządzenia ( podsłuch lub lokalizacja ) należy pamiętać, że TK102B musi być

w aktywnym trybie lokalizacji położenia, aktywowanej jednorazowym SMSem o treści : tracker123456

( SMS zwrotny, potwierdzający aktywacje funkcji : TRACKER ok! ). TK102B może dostarczać SMSy w postaci tekstowej, zawierającej długość i szerokość geograficzną lub wygodny, bezpośredni link do Map Google.

Aktywacja postaci tekstowej odbywa się SMSem o treści : smstext123456 

Aktywacja informacji o lokalizacji w postaci linku do Map Google : smslink123456 

W każdym przypadku 123456 jest domyślnym hasłem urządzenia, które polecamy zmienić na własne.

 

MONITORING G

ŁOSOWY - PODSŁUCH DŹWIĘK

ÓW OTOCZENIA

Lokalizator GPS TK102B umożliwia dyskretny podsłuch dźwięków w otoczeniu urządzenia. Funkcje monitoringu dźwiękowego aktywuje się wysyłając SMSa o treści : monitor123456 ( gdzie 123456 jest aktualnym hasłem urządzenia).

Aktywacja monitoringu dźwiękowego powinna być potwierdzona SMSem zwrotnym o treści MONITOR ok!

Podczas monitoringu dźwięku funkcja lokalizacji nie jest aktywna. Ponowna aktywacja funkcji lokalizacji następuje po wysłaniu SMSa o treści tracker123456

 

ALARM PRZEKROCZENIA PR

ĘDKOŚCI

TK102B umożliwia powiadomienie o przekroczeniu zadanej prędkości pojazdu w którym znajduje się urządzenie.

Aktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : speed123456 XXX gdzie 123456 jest hasłem urządzenia, XXX jest wartością prędkości. Przykładowy SMS aktywujący alarm przekroczenia prędkości 91km/h: speed123456 090

W przypadku przekroczenia prędkości otrzymamy SMSa z odpowiednim komunikatem ( np. speed91! Geo-info ).

W chwili aktywacji alarmu pojazd z lokalizatorem nie może poruszać się z prędkością powyżej 50km/h.

Dezaktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : nospeed123456

 

ZMIANA HAS

ŁA

Domyślne, fabryczne hasło lokalizatora TK102B ustawione jest na : 123456

Można je zmienić wysyłając SMSa o treści : password123456 XXXXXX gdzie 123456 jest aktualnym hasłem urządzenia, XXXXXX jest nowym hasłem. Hasło musi składać się wyłącznie z cyfr i mieć długość sześciu znaków.

 

ALARM PRZEKROCZENIA PR

ĘDKOŚCI

TK102B umożliwia powiadomienie o przekroczeniu zadanej prędkości pojazdu w którym znajduje się urządzenie.

Aktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : speed123456 XXX gdzie 123456 jest hasłem urządzenia, XXX jest wartością prędkości. Przykładowy SMS aktywujący alarm przekroczenia prędkości 96km/h : speed123456 095 W przypadku przekroczenia prędkości otrzymamy SMSa z odpowiednim komunikatem

( np. speed95! Geo-info ). W chwili aktywacji alarmu pojazd z lokalizatorem nie może poruszać się z prędkością powyżej 50km/h. Dezaktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : nospeed123456

 

ALARM ZMIANY PO

ŁOŻENIA

Funkcja umożliwiająca powiadomienie o zmianie położenia lokalizatora w promieniu większym niż 200 metrów.

Alarm można uaktywnić jeżeli urządzenie znajduje się w jednym miejscu ( nie porusza się ) od co najmniej 10 minut.

Aktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : 123456moveto

Dezaktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : 123456nomove

 

ALARM OPUSZCZENIA STREFY

Funkcja podobna do alarmu zmiany położenia, polegająca na kontroli opuszczenia wybranego obszaru.

Alarm można uaktywnić jeżeli urządzenie znajduje się w jednym miejscu ( nie porusza się ) od co najmniej 10 minut.

Aktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : stockade123456 aaa.aaa,bbb,bbb;ccc.ccc,ddd.ddd

gdzie : 123456 jest aktualnym hasłem lokalizatora, aaa.aaa,bbb.bbb - długością i szerokością geograficzną lewego

górnego narożnika definiowanej strefy, ccc.ccc,ddd.ddd - długością i szerokością geograficzną prawego dolnego

narożnika definiowanej strefy. Dezaktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : 123456nostockade

 

ZMIANA USTAWIENIA STREFY CZASOWEJ

Aktualny czas i datę lokalizator pobiera automatycznie z satelit. Użytkownik musi tylko wybrać strefę czasową

w której się znajduje. Zmiana strefy czasowej możliwa jest przez wysłanie SMSa o treści : time zone123456 1

gdzie: 123456 jest aktualnym hasłem lokalizatora TK102B, 1 jest strefą czasową ( dla Polski domyślnie jest 1 ).

Proszę zwrócić uwagę na spację ( odstępy ) w podanej komendzie SMS.

 

ALARM WSTRZ

ĄSOWY

Alarm wstrząsowy - jak sama nazwa wskazuje - informuje użytkownika o silnych drganiach w pojeździe lub obiekcie w którym umieszczony został lokalizator GPS. Właczenie czujnika wstrząsowego odbywa się przez wysłanie SMSa o treści shock123456 (gdzie 123456 jest hasłem). Aktywacja alarmu wstrząsowego powinna być potwierdzona SMSem zwrotnym o treści Shock ok! Dezaktywacja czujnika wstrząsowego odbywa się przez wysłanie SMSa o treści noshock123456 

 

Czujnik wstrząsowy w lokalizatorze posiada trzy stopnie czułości, których stopień regulowany jest SMSem :

Stopień pierwszy: Alarm aktywowany po detekcji lekkiej wibracji. Aktywacja SMSem o treści sensitivity123456 1

Stopień drugi: Alarm po detekcji 8 wstrząsów w ciągu 2 sekund. Aktywacja SMSem o treści sensitivity123456 2

Stopień trzeci: Alarm po detekcji 25 wstrząsów w ciągu 5 sekund. Aktywacja SMSem o treści sensitivity123456 3

O wykryciu wstrząsów tracker GPS informuje SMSem o treści sensor alarm! wraz z danymi o aktualnej lokalizacji.

Alarm wstrząsowy realizowany jest raz na trzy minuty ( w ciągu trzech minut dostępne jest jedno powiadomienie ).

 

Alternatywne komendy SMS Alarmu Wstrząsowego dla lokalizator

ó

w TK102B z inn

ą wersją firmware :

 

Aktywacja czujnika wstrząsowego : wysłanie SMSa o treści : shake123456 XX, gdzie 123456 jest aktualnym

hasłem, XX stopniem czułości od 1 do 10 ( im większa wartość - tym większa czułość na drgania i wstrząsy ).

Przykładowy SMS aktywujący czujnik wstrząsowy lokalizatora o maksymalnej czułości : shake123456 10

Dezaktywacja czujnika wstrząsowego lokalizatora odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : shake123456 0