LOKALIZATOR GPS TK103 - INSTRUKCJA

&

KOMENDY SMS

 

PIERWSZE URUCHOMIENIE

- Aktywuj kartę SIM w telefonie komórkowym przez wykonanie z niej jednego odebranego połączenia;

- Zainstaluj w urządzeniu kartę SIM. Karta nie może być zabezpieczona PIN-em;

- Podłącz anteny i umieść je w miejscu w którym sygnał GPS i GSM będzie najsilniejszy;

- Przełącznik "backup" ustaw w pozycji "off" i podłącz lokalizator do zasilania.

  W ciągu kilku minut lokalizator zaloguje się do sieci GSM i wyszuka aktywne satelity GPS;

- Ustaw przełącznik "backup" w pozycji "on" i podłącz pozostałe elementy zestawu.

 

Wyślij na numer karty SIM umieszczonej w urządzeniu SMS o treści : begin123456

Polecenie begin123456 ( gdzie 123456 jest domyślnym hasłem TK103 ) aktywuje urządzenie i skasuje

wszystkie poprzednie ustawienia ( polecenie stosowane do resetowania lokalizatora i ustawień fabrycznych ).

Jeżeli komenda została wysłana prawidłowo, lokalizator odpowie SMSem o treści : BEGIN ok!

 

Każda komenda SMS wysłana do TK103 skutkuje SMSem zwrotnym potwierdzającym prawidłową aktywację

funkcji lub odmowę wykonania polecenia. Prawidłowo wysłana komenda i akceptacja SMSa skutkuje zwrotną

wiadomością na końcu której znajduje się potwierdzenie w formie : ok! Jeżeli lokalizator nie zaakceptuje komendy otrzymamy SMSa zwrotnego na końcu którego będzie znajdowała się odmowa w formie : fail. Odmowa wykonania polecenia spowodowana jest najczęściej nie prawidłową składnią SMSa ( istnienie spacji / odstępów lub ich brak ), nie prawidłowym hasłem lub stosowanie błędnych komend ( np. instrukcji do innych urządzeń ).

 

Karta SIM zainstalowana w urządzeniu musi być aktywna (umożliwiająca odbieranie i nawiązywanie połączeń).

W przypadku kart PrePaid - musi posiadać środki umożliwiające przesyłanie SMSów.

 

AUTORYZACJA UPRAWNIONYCH NUMER

ÓW TELEFONÓW

Większość funkcji lokalizatora GPS TK103 dostępnych jest wyłącznie z uprawnionych numerów telefonów.

Definiowanie numeru uprawnionego odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : admin123456 0048XXXXXX

gdzie 123456 jest hasłem, 0048 jest kodem kierunkowym kraju, XXXXXX jest uprawnionym numerem telefonu

Między hasłem a numerem telefonu znajduje się spacja. Po wysłaniu prawidłowej komendy urządzenie powinno

opowiedzieć SMSem zwrotnym o treści ADMIN ok! Przykładowy SMS : admin123456 0048606123123

po kilkunastu sekundach odpowiedź : ADMIN ok! potwierdzający autoryzację uprawnionego numeru telefonu.

Uprawniony numer musi posiadać usługę prezentacji numeru ( nie ma możliwości zdefiniowania numeru zastrzeżonego ).

Proszę zwrócić uwagę na spację ( odstęp ) w podanej komendzie SMS.

 

Alternatywnym sposobem autoryzacji uprawnionych numerów telefonów jest 10-krotne nawiązanie połączenia

wykonane z autoryzowanego numeru na numer lokalizatora. Czyli po prostu dzwonimy 10 razy na numer karty umieszczonej w lokalizatorze TK103.

 

Pamięć tracker-a GPS TK103 umożliwia zapis maksymalnie 5 autoryzowanych numerów telefonów.

Usunięcie autoryzowanego numeru odbywa się przez wysłanie SMSa : noadmin123456 0048XXXXXX

gdzie 0048XXXXXX jest autoryzowanym numerem telefonu, który chcemy usunąć z pamięci urządzenia.

 

 

LOKALIZACJA PO

ŁOŻENIA

Aktualna lokalizacja położenia dostarczana jest SMSem zwrotnym po wykonaniu połączenia z numerem karty SIM

zainstalowanej w lokalizatorze. Połączenie jest bezpłatne ( lokalizator odrzuca połączenie po kilku sygnałach ).

Po próbie połączenia z numerem lokalizatora, otrzymamy SMS zwrotny z dokładnym położeniem, datą i godziną,

aktualną prędkością, linkiem do Google Maps oraz stanem podłączonych wyjść alarmowych i informacyjnych

( informacje czy drzwi są otwarte / zamknięte, informacje czy zapłon jest włączony, informacje o zasilaniu ).

 

Ze względu na dwa tryby pracy urządzenia ( podsłuch lub lokalizacja ) należy pamiętać, lokalizator GPS musi być

w aktywnym trybie lokalizacji położenia, aktywowanej jednorazowym SMSem o treści : tracker123456

( SMS zwrotny, potwierdzający aktywacje funkcji : TRACKER ok! ).

W każdym przypadku 123456 jest domyślnym hasłem urządzenia, które polecamy zmienić na własne.

 

 

ALARM - POWIADOMIENIE O W

ŁĄCZENIU ZAPŁONU

Aktywacja powiadomienia o włączeniu zapłonu odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : ACC123456

( gdzie 123456 jest aktualnym hasłem ). Odpowiedź tracker-a na prawidłowo wysłaną komendę : ACC ok

W przypadku aktywnego alarmu, właczenie zapłonu skutkuje powiadomieniem autoryzowanych użytkowników

SMSem zwrotnym o treści : ACC on + informacje dodatkowe z wszystki danymi dotyczącymi położenia itp.

Dezaktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie komendy SMS o treści : noACC123456

 

Funkcja powiadomiania o włączeniu zapłonu jest bardzo przydatną i często niedocenianą funkcją tracker-a TK103.

Informuje aż do odwołania o każdym włączeniu i wyłączeniu zapłonu wraz z dokładnymi danymi czasu i miejsca.

Dzięki temu zawsze wiemy gdzie pojazd się zatrzymał oraz ile czasu trwał postój.

 

Należy pamiętać, że do działania w/w funkcji lokalizator TK103, TK103B, TK103-2B etc. musi byc prawidłowo podłączony do instalacji elektrycznej samochodu ( maszyny, pojazdu ).

 

Poniższe zrzuty ekranu są przykładem SMSa alarmowego, informującego o włączeniu i wyłączeniu zapłonu :

 

MONITORING G

ŁOSOWY - PODSŁUCH DŹWIĘK

ÓW OTOCZENIA

Tracker GPS TK103, TK103-2B, TK103B, TK103-2 umożliwia dyskretny podsłuch dźwięków w otoczeniu urządzenia.

Funkcje monitoringu dźwiękowego aktywuje się wysyłając SMSa o treści : monitor123456 ( gdzie 123456 jest aktualnym hasłem urządzenia). Aktywacja monitoringu dźwiękowego powinna być potwierdzona SMSem zwrotnym o treści MONITOR ok! Podczas monitoringu dźwięku funkcja lokalizacji GPS nie jest aktywna. Ponowna aktywacja funkcji lokalizacji następuje po wysłaniu SMSa o treści tracker123456

 

* Niestety tor dźwiękowy w lokalizatorach GPS seriiTK103 nie jest najmocniejszą stroną tych urządzeń.
  Mimo wielokrotnych prób z różnymi mikrofonami - jakość i czułość dźwięku jest poniżej krytyki.

 

 

ALARM PRZECIWKRADZIE

ŻOWY

Aktywacja alarmu przeciwkradzieżowego odbywa się przez wysłanie komendy SMS o treści : arm123456

( gdzie 123456 jest aktualnym hasłem ). Odpowiedź tracker-a na prawidłową komendę : Tracker is activated

Należy pamiętać, że aktywacja alarmu może odbyć się tylko i wyłącznie przy wyłączonym zapłonie i zamkniętych

wszystkich drzwiach pojazdu. Lokalizator musi byc oczywiście prawidłowo podłączony do instalacji elektrycznej.

 

W przypadku uaktywnienia alarmu ( otwarcie drzwi, włączenie zapłonu, uaktywnienie czujnika wstrząsowego )

włącza się syrena alarmowa a na wszystkie autoryzowane numery otrzymujemy SMSa informacyjnego o alarmie.

 

Dezaktywacja funkcji alarmu przeciwkradzieżowego odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : disarm123456

Odpowiedź lokalizatora TK103 na prawidłowo wysłaną komendę dezaktywacji alarmu : Tracker is deactivated

 

W przypadku próby włączenia alarmu przy włączonym zapłonie lub nieprawidłowo podłączonym lokalizatorze

do instalacji elektrycznej możemy otrzymać SMSa zwrotnego o treści np : set up fail! pls turn off ACC

 

Tracker-y GPS TK103, TK103-2B, TK103B, TK103-2 mogą być sprzedawane w komplecie z różnymi akcesoriami.

Syrena alarmowa, czujnik wstrząsowy, pilot zdalnego sterowania i inne - mogą być wyposażeniem opcjonalnym.

 

ALARM PRZEKROCZENIA PR

ĘDKOŚCI

TK103 umożliwia powiadomienie o przekroczeniu zadanej prędkości pojazdu w którym znajduje się urządzenie.

Aktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : speed123456 XXX gdzie 123456 jest hasłem urządzenia, XXX jest wartością prędkości. Odpowiedź lokalizatora na prawidlowo wysłaną komendę : speed ok

Przykładowa komenda SMS aktywująca alarm przekroczenia prędkości 95km/h : speed123456 95

W przypadku przekroczenia prędkości otrzymamy SMSa : speed! + informacje dodatkowe z wszystki danymi.

W chwili aktywacji alarmu pojazd z lokalizatorem nie może poruszać się z prędkością powyżej 30km/h.

Dezaktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : nospeed123456

 

ALARM ZMIANY PO

ŁOŻENIA W ZADANYM PROMIENIU / ALARM RUCHU

Funkcja umożliwiająca powiadomienie o zmianie położenia lokalizatora w promieniu większym niż 200 metrów.

Alarm można uaktywnić jeżeli urządzenie znajduje się w jednym miejscu ( nie porusza się ) od co najmniej 10 minut.

Aktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : 123456moveto , odpowiedź tracker-a : move ok

Dezaktywacja odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : 123456nomove , odpowiedź tracker-a : nomove ok

Każda błędna komenda SMS wysłana do lokalizatora TK103 będzie skutkować SMSem zwrotnym : password fail

 

Lokalizator TK103 posiada również funkcje samodzielnego definiowania wielkości promienia alarmowego w zakresie od 100 metrów do 10 kilometrów. Funkcja jest stosunkowo przydatna, jeżeli chcemy, żeby lokalizator informował nas o opuszczeniu np. miasta. Aktywacja zmiany położenia w zdefiniowanym promieniu odbywa się identyczną komendą z dodaniem długości promienia. Przykładowa komenda SMS definiująca alarm zmiany położenia o 5 kilometrów ( 5000 metrów ) : move123456 5000 Należy pamiętać o spacji między wartościami oraz o tym, że wartość długości promienia musi mieć cztery cyfry i być wyrażona w metrach (10kilometrów = 9999, 600 metrów = 0600 itd.). 

 

Funkcja bardzo przydatna i bardzo prosta do uaktywnienia w przeciwieństwie do np. alarmu opuszczenia strefy.

 

ALARM OPUSZCZENIA STREFY

Funkcja podobna do alarmu zmiany położenia, polegająca na kontroli opuszczenia wybranego obszaru.

Alarm można uaktywnić jeżeli urządzenie znajduje się w jednym miejscu ( nie porusza się ) od co najmniej 10 minut.

Aktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : stockade123456 aaa.aaa,bbb,bbb;ccc.ccc,ddd.ddd

gdzie : 123456 jest aktualnym hasłem lokalizatora, aaa.aaa,bbb.bbb - długością i szerokością geograficzną lewego

górnego narożnika definiowanej strefy, ccc.ccc,ddd.ddd - długością i szerokością geograficzną prawego dolnego

narożnika definiowanej strefy. Dezaktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o treści : 123456nostockade

 

 

ZMIANA USTAWIENIA STREFY CZASOWEJ

Aktualny czas i datę lokalizator pobiera automatycznie z satelit. Użytkownik musi tylko wybrać strefę czasową

w której się znajduje. Zmiana strefy czasowej możliwa jest przez wysłanie SMSa o treści : time zone123456 1

gdzie: 123456 jest aktualnym hasłem lokalizatora TK103, 1 jest strefą czasową ( dla Polski domyślnie jest 1 ).

Proszę zwrócić uwagę na spację ( odstępy ) w podanej komendzie SMS.

 

ALARM PRZECIWKRADZIE

ŻOWY W TRYBIE CICHYM

Aktywacja trybu cichego, uzbraja alarm przeciwkradzieżowy z wszystkimi funkcjami czujników i powiadomień.

Użytkownik będzie otrzymywał wszystkie informacje o naruszeniu bezpieczeństwa i lokalizacji komunikatami SMS.

Jedyna różnica w porównaniu do aktywacji standardowego alarmu, polega na wyłączeniu dźwięku akustycznego syreny alarmowej, która nie będzie sygnalizowała włączenia, wyłączenia i aktywacji alarmu. Aktywacja alarmu w trybie cichym, może odbyć się tylko i wyłącznie przy wyłączonym zapłonie i zamkniętych wszystkich drzwiach pojazdu. Lokalizator musi być prawidłowo podłączony do instalacji elektrycznej. W każdej z poniższych komend 123456 jest domyślnym, aktualnym hasłem lokalizatora.

 

Aktywacja trybu cichego następuje przez wysłanie SMSa o treści : silent123456

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego o treści :  silent ok

 

Dezaktywacja trybu cichego odbywa się przez wysłanie komendy SMS o treści : disarm123456

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego o treści : Tracker is deactivated

 

CYKLICZNA LOKALIZACJA PO

ŁOŻENIA W OKREŚLONYM CZASIE i LICZBIE

Cykliczna lokalizacja położenia umożliwia otrzymywanie regularnych, automatycznych SMSów informacyjnych z danymi o położeniu obiektu. Ilość powiadomień oraz odstęp czasowy między nimi konfigurujemy komendami SMS.

 

Aktywacja cyklicznej lokalizacji położenia możliwa jest przez wysłanie komendy SMS : FIXXXXzYYYn123456

gdzie: 123456 jest aktualnym hasłem lokalizatora, XXX : odstęp czasowy między otrzymywanymi powiadomieniami

z : określenie jednostki czasu ( s : sekunda, m: minuta, h : godzina ), YYY : ilość SMSów jaką chcemy otrzymać.

Należy pamiętać, że wartości XXX oraz YYY muszą być trzycyfrowe, zaś maksymalna wartość każdej z nich to 255.

 

Skomplikowana na pierwszy rzut oka skladnia jest w rzeczywistości bardzo prosta do wygenerowania.

Przykładowy SMS aktywujący 5 cyklicznych SMSów o położeniu GPS wysyłanych co 30 sekund powinien wyglądać następująco : FIX030s005n123456 , analogicznie 10 SMSów co 1 godzinę : FIX001h010n123456

Proszę zwrócić uwagę, że w komendzie nie ma żadnych spacji.

 

Dezaktywacja trybu cyklicznej lokalizacji odbywa się przez wysłanie komendy SMS o treści : noFIX123456

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego o treści : nofix ok

 

RESET URZ

ĄDZENIA

W przypadku problemów z modułem GSM lub GPS lokalizatora TK103 i innych urządzeń z tej serii, można zresetować urządzenie. Reset lokalizatora uaktywni ponowne przeszukanie sieci GSM oraz ponowny start modułu GPS.

 

Reset tracker-a możliwy jest przez wysłanie SMS : reset123456 gdzie: 123456 jest aktualnym hasłem lokalizatora.

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego o treści : reset ok

 

POWIADOMIENIE O UTRACIE SYGNA

ŁU GPS

Lokalizator GPS TK103, TK103B, TK103-2B posiada funkcje powiadamiania użytkownika o utracie sygnału GPS. Funkcja działa również w przypadku zagłuszenia sygnałów GPS lokalizatora ( np. w przypadku próby kradzieży

lub próby uniemożliwienia właścicielowi / administratorowi pojazdu śledzenia aktualnej pozycji ).

 

Aktywacja funkcji powiadamiania użytkownika o utracie sygnału GPS, odbywa się przez wysłanie komendy SMS

o treści : gpssignal123456 on ( gdzie 123456 jest aktualnym hasłem lokalizatora). W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego o treści: gpssignal on ok

 

Przy aktywnej funkcji powiadamiania autoryzowanych numerów o utracie sygnału GPS, w przypadku utraty

sygnału, lokalizator wyśle SMSa informacyjnego zawierającego ostrzeżenie : no gps wraz z wszystkimi

parametrami geolokalizacyjnymi ostatniej znanej pozycji pojazdu w którym znajduje się tracker GPS TK103.

 

Dezaktywacja w/w funkcji powiadamiania odbywa się przez wysłanie komendy SMS o treści : gpssignal123456 off

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego o treści : gpssignal off ok

 

CI

ĄGŁA, CYKLICZNA LOKALIZACJA POŁOŻENIA Z KONFIGUROWANYMI

ODST

ĘPAMI CZASOWYMI

Funkcja umożliwia otrzymywanie ciągłych, automatycznych SMSów informacyjnych o położeniu obiektu bez limitu ilości SMSów. Określa się jedynie odstęp czasowy między powiadomieniami SMS.

 

Aktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie na numer karty SIM umieszczonej w lokalizatorze komendy SMS : FIXXXXz***n123456 gdzie: 123456 jest aktualnym hasłem lokalizatora, XXX : odstęp czasowy między otrzymywanymi powiadomieniami, z : określenie jednostki czasu ( s : sekunda, m: minuta, h : godzina ). Należy pamiętać, że wartości XXX oraz YYY muszą być trzycyfrowe, zaś maksymalna wartość każdej z nich to 255. Minimalny odstęp czasowy to 20 sekund.

 

Przykładowy SMS aktywujący cykliczne SMSy o położeniu GPS wysyłanych co 30 sekund powinien wyglądać następująco : FIX030s***n123456 , analogicznie ciągłe SMSy informacyjne co 2 godziny : FIX001h***n123456

Proszę zwrócić uwagę, że w komendzie nie ma żadnych spacji.

 

Dezaktywacja trybu cyklicznej lokalizacji odbywa się przez wysłanie komendy SMS o treści : noFIX123456

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego o treści : nofix ok

 

SPRAWDZENIE NUMERU IMEI

Sprawdzenie unikalnego numeru IMEI tracker-a GPS TK103, TK103-2B, TK103B etc. możliwa jest przez

wysłanie komendy SMS o treści : imei123456 gdzie: 123456 jest aktualnym hasłem lokalizatora.

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zawierającego numer IMEI lokalizatora.

 

LOKALIZATOR GPS TK103 : ZDALNE UNIERUCHOMIENIE POJAZDU

Lokalizator GPS TK103, TK103B, TK103-2B wyposażony jest w przekaźnik wysokoprądowy, którego zdalne wyzwolenie odłącza dowolny, podłączony przez użytkownika obwód elektryczny. Z reguły podłącza się

go do obwodu pompy paliwa, ale oczywiście wszystko zależy od inwencji osoby podłączającej lokalizator.

Ze względu na fakt, że unieruchomienie jadącego pojazdu może być niebezpieczne ( pojazd może np. w tym

momencie wyprzedzać lub wykonywać inne manewry ) domyślna komenda umożliwia unieruchomienie pojazdu

w przypadku, kiedy jego prędkość jest nie większa niż 20km/h. Aktywacja zdalnego unieruchomienia pojazdu

odbywa się przez wysłanie komendy SMS o treści: stop123456 gdzie 123456 jest aktualnym hasłem tracker-a.

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego o treści : Stop engine Succeed

 

Jeżeli użytkownik chce zdalnie unieruchomić pojazd bez względu na jego prędkość ( np. w przypadku kradzieży )

jest to możliwe przy użyciu komendy quickstop123456 , gdzie 123456 jest aktualnym hasłem trakera GPS.

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego o treści: quickstop ok!

 

W wielu modelach lokalizatorów, komenda quickstop definiuje funkcję unieruchomienia pojazdu na stałe

( za każdym razem, kiedy wyślemy komendę stop pojazd będzie unieruchamiany bez względu na prędkość ).

Powrót do domyślnych ustawień, czyli możliwość unieruchomienia pojazdu tylko w przypadku, kiedy jego

prędkość nie przekracza 20km/h odbywa się, przez wysłanie komendy SMS o treści noquickstop123456

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego o treści: noquickstop ok!

 

Uruchomienie pojazdu ( włączenie obwodu ) odbywa się przez wysłanie komendy SMS o treści : resume123456

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego o treści: Resume engine Succeed

 

SPRAWDZENIE LOKALIZATORA

TK103

- BATERIA, ZASILANIE, SYGNA

ŁY, CZUJNIKI

W dowolnym momencie możemy sprawdzić wszystkie parametry, sygnały i czujniki lokalizatora GPS TK103.

Aktywacja testu i sprawdzenia tracker-a GPS odbywa się przez wysłanie komendy SMS o treści : check123456

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego zawierającego informację :

stan naładowania akumulatora wewnętrznego, stan zasilania zewnętrznego, stan i poziom sygnałów GPS i GSM,

informacja o czujnikach otwarcia / zamknięcia drzwi, informacja o włączonym / wyłączonym zapłonie i inne.

 

LOKALIZATOR GPS TK103 : ZMIANA HAS

ŁA

Domyślne, fabryczne hasło lokalizatora GPS TK103, TK103B, TK103-2B ustawione jest na : 123456. Można je zmienić wysyłając SMSa o treści : password123456 XXXXXX gdzie 123456 jest aktualnym hasłem urządzenia, XXXXXX jest nowym hasłem. Hasło musi składać się wyłącznie z cyfr i mieć długość sześciu znaków.

 

TRYB U

ŚPIENIA

Tryb uśpienia w lokalizatorze GPS TK103 ( jak również TK103-2B i innych z tej serii ) jest funkcją domyślnie wyłączoną. Aktywacja trybu uśpienia powoduje wyłączenie wszystkich funkcji tracker-a ( łącznie z modułem GPS ).

Urządzenie przechodzi w tryb niskiego poboru energii; Jedynie moduł GSM przechodzi w tryb czuwania. Każde połączenie telefoniczne z numerem lokalizatora, wysłany SMS, otwarcie drzwi lub włączenie zapłonu wybudza lokalizator z trybu uśpienia.

 

Aktywacja trybu uśpienia tracker-a odbywa się przez wysłanie komendy SMS o treści : sleep123456 on

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego : sleep on ok

 

Dezaktywacja trybu uśpienia tracker-a odbywa się przez wysłanie komendy SMS o treści : sleep123456 off

W odpowiedzi na prawidłowo wysłaną komendę, otrzymamy SMSa zwrotnego : sleep off ok